Η πληροφορική από παιδαγωγική άποψη

Φ. Καβουκόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 135-138

How to cite

top

Φ. Καβουκόπουλος. "Η πληροφορική από παιδαγωγική άποψη." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 135-138. <http://eudml.org/doc/236592>.

@article{Φ1987,
author = {Φ. Καβουκόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {135-138},
title = {Η πληροφορική από παιδαγωγική άποψη},
url = {http://eudml.org/doc/236592},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Φ. Καβουκόπουλος
TI - Η πληροφορική από παιδαγωγική άποψη
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 135
EP - 138
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236592
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.