Η διδασκαλία των Μαθηματικών για μαθητές με ταλέντο στα Μαθηματικά. ΄΄Μια πρόκληση της εποχής μας΄΄

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 623-634

How to cite

top

"Η διδασκαλία των Μαθηματικών για μαθητές με ταλέντο στα Μαθηματικά. ΄΄Μια πρόκληση της εποχής μας΄΄." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 623-634. <http://eudml.org/doc/236594>.

@article{Unknown2003,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {623-634},
title = {Η διδασκαλία των Μαθηματικών για μαθητές με ταλέντο στα Μαθηματικά. ΄΄Μια πρόκληση της εποχής μας΄΄},
url = {http://eudml.org/doc/236594},
year = {2003},
}

TY - JOUR
TI - Η διδασκαλία των Μαθηματικών για μαθητές με ταλέντο στα Μαθηματικά. ΄΄Μια πρόκληση της εποχής μας΄΄
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 623
EP - 634
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236594
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.