Μαθηματική παιδεία και περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Δήμητρα Σπυροπούλου; Λούκια Μαρνέλη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 591-603

How to cite

top

Δήμητρα Σπυροπούλου, and Λούκια Μαρνέλη. "Μαθηματική παιδεία και περιβαλλοντική εκπαίδευση.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 591-603. <http://eudml.org/doc/236595>.

@article{ΔήμητραΣπυροπούλου2002,
author = {Δήμητρα Σπυροπούλου, Λούκια Μαρνέλη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {591-603},
title = {Μαθηματική παιδεία και περιβαλλοντική εκπαίδευση.},
url = {http://eudml.org/doc/236595},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Δήμητρα Σπυροπούλου
AU - Λούκια Μαρνέλη
TI - Μαθηματική παιδεία και περιβαλλοντική εκπαίδευση.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 591
EP - 603
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236595
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.