Κοινή Λογική, Μαθηματική Λογική και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 482-493

How to cite

top

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. "Κοινή Λογική, Μαθηματική Λογική και Τεχνητή Νοημοσύνη.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 482-493. <http://eudml.org/doc/236596>.

@article{ΠαναγιώτηςΣωτηρόπουλος1994,
author = {Παναγιώτης Σωτηρόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {482-493},
title = {Κοινή Λογική, Μαθηματική Λογική και Τεχνητή Νοημοσύνη.},
url = {http://eudml.org/doc/236596},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
TI - Κοινή Λογική, Μαθηματική Λογική και Τεχνητή Νοημοσύνη.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 482
EP - 493
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236596
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.