Τα Μαθηματικά στην ποίηση και η ποίηση των Μαθηματικών

Στέφανος Μπαλής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 541-556

How to cite

top

Στέφανος Μπαλής. "Τα Μαθηματικά στην ποίηση και η ποίηση των Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 541-556. <http://eudml.org/doc/236600>.

@article{ΣτέφανοςΜπαλής2005,
author = {Στέφανος Μπαλής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {541-556},
title = {Τα Μαθηματικά στην ποίηση και η ποίηση των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236600},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Στέφανος Μπαλής
TI - Τα Μαθηματικά στην ποίηση και η ποίηση των Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 541
EP - 556
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236600
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.