Αντιλήψεις μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για την έννοια του διανύσματος.

Αθανάσιος Γαγάτσης; Ελένη Δημητριάδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 470-481

How to cite

top

Αθανάσιος Γαγάτσης, and Ελένη Δημητριάδου. "Αντιλήψεις μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για την έννοια του διανύσματος.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 470-481. <http://eudml.org/doc/236601>.

@article{ΑθανάσιοςΓαγάτσης1994,
author = {Αθανάσιος Γαγάτσης, Ελένη Δημητριάδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {470-481},
title = {Αντιλήψεις μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για την έννοια του διανύσματος.},
url = {http://eudml.org/doc/236601},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Γαγάτσης
AU - Ελένη Δημητριάδου
TI - Αντιλήψεις μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για την έννοια του διανύσματος.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 470
EP - 481
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236601
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.