Τοπολογικές και άλλες μαθηματικές δομές στα διάφορα στάδια της εξέλιξης του παιδιού.

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 219-221

How to cite

top

"Τοπολογικές και άλλες μαθηματικές δομές στα διάφορα στάδια της εξέλιξης του παιδιού.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 219-221. <http://eudml.org/doc/236602>.

@article{Unknown1983,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {219-221},
title = {Τοπολογικές και άλλες μαθηματικές δομές στα διάφορα στάδια της εξέλιξης του παιδιού.},
url = {http://eudml.org/doc/236602},
year = {1983},
}

TY - JOUR
TI - Τοπολογικές και άλλες μαθηματικές δομές στα διάφορα στάδια της εξέλιξης του παιδιού.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 219
EP - 221
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236602
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.