Η λογική της γλώσσας (πως η γλώσσα επηρεάζει τα Μαθηματικά) και η γλώσσα της λογικής (πως τα Μαθηματικά επηρεάζουν τη γλώσσα)

Αναστασία Καρακώστα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 430-442

How to cite

top

Αναστασία Καρακώστα. "Η λογική της γλώσσας (πως η γλώσσα επηρεάζει τα Μαθηματικά) και η γλώσσα της λογικής (πως τα Μαθηματικά επηρεάζουν τη γλώσσα)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 430-442. <http://eudml.org/doc/236604>.

@article{ΑναστασίαΚαρακώστα2003,
author = {Αναστασία Καρακώστα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {430-442},
title = {Η λογική της γλώσσας (πως η γλώσσα επηρεάζει τα Μαθηματικά) και η γλώσσα της λογικής (πως τα Μαθηματικά επηρεάζουν τη γλώσσα)},
url = {http://eudml.org/doc/236604},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Αναστασία Καρακώστα
TI - Η λογική της γλώσσας (πως η γλώσσα επηρεάζει τα Μαθηματικά) και η γλώσσα της λογικής (πως τα Μαθηματικά επηρεάζουν τη γλώσσα)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 430
EP - 442
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236604
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.