Η σημασία της χρήσης διδακτικού και νέου τεχνολογικού υλικού στη σχολική τάξη και πώς αυτό το συμμετοχικό περιβάλλον μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση των Μαθηματικών και τη διδακτική πρακτική.

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 649-659

How to cite

top

"Η σημασία της χρήσης διδακτικού και νέου τεχνολογικού υλικού στη σχολική τάξη και πώς αυτό το συμμετοχικό περιβάλλον μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση των Μαθηματικών και τη διδακτική πρακτική.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 649-659. <http://eudml.org/doc/236605>.

@article{Unknown2003,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {649-659},
title = {Η σημασία της χρήσης διδακτικού και νέου τεχνολογικού υλικού στη σχολική τάξη και πώς αυτό το συμμετοχικό περιβάλλον μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση των Μαθηματικών και τη διδακτική πρακτική.},
url = {http://eudml.org/doc/236605},
year = {2003},
}

TY - JOUR
TI - Η σημασία της χρήσης διδακτικού και νέου τεχνολογικού υλικού στη σχολική τάξη και πώς αυτό το συμμετοχικό περιβάλλον μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση των Μαθηματικών και τη διδακτική πρακτική.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 649
EP - 659
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236605
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.