Μετασχηματισμοί και επαναληπτικές διαδικασίες στις κατασκευές σπειρών στο Geometer΄s Sketchpad. Η δυναμική γεωμετρία ως εργαλείο - μέσο για αναζήτηση και έρευνα.

Σταυρούλα Πατσιομίτου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 799-802

How to cite

top

Σταυρούλα Πατσιομίτου. "Μετασχηματισμοί και επαναληπτικές διαδικασίες στις κατασκευές σπειρών στο Geometer΄s Sketchpad. Η δυναμική γεωμετρία ως εργαλείο - μέσο για αναζήτηση και έρευνα.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 799-802. <http://eudml.org/doc/236606>.

@article{ΣταυρούλαΠατσιομίτου2005,
author = {Σταυρούλα Πατσιομίτου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {799-802},
title = {Μετασχηματισμοί και επαναληπτικές διαδικασίες στις κατασκευές σπειρών στο Geometer΄s Sketchpad. Η δυναμική γεωμετρία ως εργαλείο - μέσο για αναζήτηση και έρευνα.},
url = {http://eudml.org/doc/236606},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Σταυρούλα Πατσιομίτου
TI - Μετασχηματισμοί και επαναληπτικές διαδικασίες στις κατασκευές σπειρών στο Geometer΄s Sketchpad. Η δυναμική γεωμετρία ως εργαλείο - μέσο για αναζήτηση και έρευνα.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 799
EP - 802
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236606
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.