Ομιλία Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων

Πέτρος Μώραλης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 17-20

How to cite

top

Πέτρος Μώραλης. "Ομιλία Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 17-20. <http://eudml.org/doc/236607>.

@article{ΠέτροςΜώραλης1986,
author = {Πέτρος Μώραλης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {17-20},
title = {Ομιλία Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων},
url = {http://eudml.org/doc/236607},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Πέτρος Μώραλης
TI - Ομιλία Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 17
EP - 20
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236607
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.