Εξισώσεις στα μαθηματικά βιβλία «Εξισώσεις πρώτου βαθμού»

Μαίρη Διβολή

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 241-248

How to cite

top

Μαίρη Διβολή. "Εξισώσεις στα μαθηματικά βιβλία «Εξισώσεις πρώτου βαθμού»." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 241-248. <http://eudml.org/doc/236609>.

@article{ΜαίρηΔιβολή1995,
author = {Μαίρη Διβολή},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {241-248},
title = {Εξισώσεις στα μαθηματικά βιβλία «Εξισώσεις πρώτου βαθμού»},
url = {http://eudml.org/doc/236609},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Μαίρη Διβολή
TI - Εξισώσεις στα μαθηματικά βιβλία «Εξισώσεις πρώτου βαθμού»
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 241
EP - 248
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236609
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.