Η συμβολή των γεωμετρικών αναπαραστάσεων στη διαδικασία επινόησης της απόδειξης μιας μαθηματικής πρότασης

Δημήτρης Ντρίζος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 459-473

How to cite

top

Δημήτρης Ντρίζος. "Η συμβολή των γεωμετρικών αναπαραστάσεων στη διαδικασία επινόησης της απόδειξης μιας μαθηματικής πρότασης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 459-473. <http://eudml.org/doc/236610>.

@article{ΔημήτρηςΝτρίζος2004,
author = {Δημήτρης Ντρίζος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {459-473},
title = {Η συμβολή των γεωμετρικών αναπαραστάσεων στη διαδικασία επινόησης της απόδειξης μιας μαθηματικής πρότασης},
url = {http://eudml.org/doc/236610},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Ντρίζος
TI - Η συμβολή των γεωμετρικών αναπαραστάσεων στη διαδικασία επινόησης της απόδειξης μιας μαθηματικής πρότασης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 459
EP - 473
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236610
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.