Το αναλυτικό πρόγραμμα το βιβλίο και το φροντιστήριο

Παναγιώτης Χριστόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 491-496

How to cite

top

Παναγιώτης Χριστόπουλος. "Το αναλυτικό πρόγραμμα το βιβλίο και το φροντιστήριο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 491-496. <http://eudml.org/doc/236612>.

@article{ΠαναγιώτηςΧριστόπουλος2004,
author = {Παναγιώτης Χριστόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {491-496},
title = {Το αναλυτικό πρόγραμμα το βιβλίο και το φροντιστήριο},
url = {http://eudml.org/doc/236612},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Χριστόπουλος
TI - Το αναλυτικό πρόγραμμα το βιβλίο και το φροντιστήριο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 491
EP - 496
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236612
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.