Ο προπαιδευτικός ρόλος της στατιστικής και των πιθανοτήτων σε μη θετικές επιστήμες

Ηλίας Αθανασιάδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 179-185

How to cite

top

Ηλίας Αθανασιάδης. "Ο προπαιδευτικός ρόλος της στατιστικής και των πιθανοτήτων σε μη θετικές επιστήμες." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 179-185. <http://eudml.org/doc/236613>.

@article{ΗλίαςΑθανασιάδης2001,
author = {Ηλίας Αθανασιάδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {179-185},
title = {Ο προπαιδευτικός ρόλος της στατιστικής και των πιθανοτήτων σε μη θετικές επιστήμες},
url = {http://eudml.org/doc/236613},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Ηλίας Αθανασιάδης
TI - Ο προπαιδευτικός ρόλος της στατιστικής και των πιθανοτήτων σε μη θετικές επιστήμες
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 179
EP - 185
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236613
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.