Διδασκαλία των αναλόγων ποσών στη Β΄ Γυμνασίου, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού GRAPH

Ιωάννης Καραγιάννης; Ευστάθιος Στέφος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 122-134

How to cite

top

Ιωάννης Καραγιάννης, and Ευστάθιος Στέφος. "Διδασκαλία των αναλόγων ποσών στη Β΄ Γυμνασίου, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού GRAPH." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 122-134. <http://eudml.org/doc/236614>.

@article{ΙωάννηςΚαραγιάννης2004,
author = {Ιωάννης Καραγιάννης, Ευστάθιος Στέφος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {122-134},
title = {Διδασκαλία των αναλόγων ποσών στη Β΄ Γυμνασίου, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού GRAPH},
url = {http://eudml.org/doc/236614},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Καραγιάννης
AU - Ευστάθιος Στέφος
TI - Διδασκαλία των αναλόγων ποσών στη Β΄ Γυμνασίου, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού GRAPH
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 122
EP - 134
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236614
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.