Η τέχνη του διαβάσματος μεταξύ των αριθμών (παρεμβολή και προσέγγιση)

Μιχάλης Τζούμας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 243-251

How to cite

top

Μιχάλης Τζούμας. "Η τέχνη του διαβάσματος μεταξύ των αριθμών (παρεμβολή και προσέγγιση)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 243-251. <http://eudml.org/doc/236615>.

@article{ΜιχάληςΤζούμας2005,
author = {Μιχάλης Τζούμας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {243-251},
title = {Η τέχνη του διαβάσματος μεταξύ των αριθμών (παρεμβολή και προσέγγιση)},
url = {http://eudml.org/doc/236615},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάλης Τζούμας
TI - Η τέχνη του διαβάσματος μεταξύ των αριθμών (παρεμβολή και προσέγγιση)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 243
EP - 251
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236615
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.