Η ψυχοσωματική βάση για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.

Φρόσω Αξενοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 446-453

How to cite

top

Φρόσω Αξενοπούλου. "Η ψυχοσωματική βάση για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 446-453. <http://eudml.org/doc/236616>.

@article{ΦρόσωΑξενοπούλου1994,
author = {Φρόσω Αξενοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {446-453},
title = {Η ψυχοσωματική βάση για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.},
url = {http://eudml.org/doc/236616},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Φρόσω Αξενοπούλου
TI - Η ψυχοσωματική βάση για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 446
EP - 453
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236616
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.