Το πρόβλημα της υδρορροής: μια προσέγγιση με χρήση γεωμετρικού λογισμικού

Τουμάσης Μπάμπης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 288-298

How to cite

top

Τουμάσης Μπάμπης. "Το πρόβλημα της υδρορροής: μια προσέγγιση με χρήση γεωμετρικού λογισμικού." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 288-298. <http://eudml.org/doc/236618>.

@article{ΤουμάσηςΜπάμπης2005,
author = {Τουμάσης Μπάμπης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {288-298},
title = {Το πρόβλημα της υδρορροής: μια προσέγγιση με χρήση γεωμετρικού λογισμικού},
url = {http://eudml.org/doc/236618},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Τουμάσης Μπάμπης
TI - Το πρόβλημα της υδρορροής: μια προσέγγιση με χρήση γεωμετρικού λογισμικού
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 288
EP - 298
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236618
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.