Η μέση τιμή ως αξιόπιστος ερμηνευτικός παράγων

Σπύρος Φερεντίνος; Χαράλαμπος Καλλιγάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 212-221

How to cite

top

Σπύρος Φερεντίνος, and Χαράλαμπος Καλλιγάς. "Η μέση τιμή ως αξιόπιστος ερμηνευτικός παράγων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 212-221. <http://eudml.org/doc/236619>.

@article{ΣπύροςΦερεντίνος2001,
author = {Σπύρος Φερεντίνος, Χαράλαμπος Καλλιγάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {212-221},
title = {Η μέση τιμή ως αξιόπιστος ερμηνευτικός παράγων},
url = {http://eudml.org/doc/236619},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Σπύρος Φερεντίνος
AU - Χαράλαμπος Καλλιγάς
TI - Η μέση τιμή ως αξιόπιστος ερμηνευτικός παράγων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 212
EP - 221
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236619
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.