Επιστημολογικές αντιλήψεις, μεταγνωστικές αντιλήψεις και επικοινωνία στην τάξη των μαθητών

Καλδρυμίδου Μαρία; Οικονόμου Ανδρέας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 130-139

How to cite

top

Καλδρυμίδου Μαρία, and Οικονόμου Ανδρέας. "Επιστημολογικές αντιλήψεις, μεταγνωστικές αντιλήψεις και επικοινωνία στην τάξη των μαθητών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 130-139. <http://eudml.org/doc/236621>.

@article{ΚαλδρυμίδουΜαρία1992,
author = {Καλδρυμίδου Μαρία, Οικονόμου Ανδρέας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {130-139},
title = {Επιστημολογικές αντιλήψεις, μεταγνωστικές αντιλήψεις και επικοινωνία στην τάξη των μαθητών},
url = {http://eudml.org/doc/236621},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Καλδρυμίδου Μαρία
AU - Οικονόμου Ανδρέας
TI - Επιστημολογικές αντιλήψεις, μεταγνωστικές αντιλήψεις και επικοινωνία στην τάξη των μαθητών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 130
EP - 139
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236621
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.