Μπορούν ο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης να εκτιμήσουν πόσο περίπου κάνει ;

Γεωργία Χαλεπάκη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 31-42

How to cite

top

Γεωργία Χαλεπάκη. "Μπορούν ο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης να εκτιμήσουν πόσο περίπου κάνει ;." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 31-42. <http://eudml.org/doc/236625>.

@article{ΓεωργίαΧαλεπάκη2005,
author = {Γεωργία Χαλεπάκη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {31-42},
title = {Μπορούν ο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης να εκτιμήσουν πόσο περίπου κάνει ;},
url = {http://eudml.org/doc/236625},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Γεωργία Χαλεπάκη
TI - Μπορούν ο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης να εκτιμήσουν πόσο περίπου κάνει ;
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 31
EP - 42
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236625
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.