Σταδιακή εκμάθηση των μαθηματικών. Λύσεις προβλημάτων με τη βοήθεια σκαριφημάτων ορθογωνίων.

Γ. Γέρου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 294-298

How to cite

top

Γ. Γέρου. "Σταδιακή εκμάθηση των μαθηματικών. Λύσεις προβλημάτων με τη βοήθεια σκαριφημάτων ορθογωνίων.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 294-298. <http://eudml.org/doc/236626>.

@article{Γ1983,
author = {Γ. Γέρου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {294-298},
title = {Σταδιακή εκμάθηση των μαθηματικών. Λύσεις προβλημάτων με τη βοήθεια σκαριφημάτων ορθογωνίων.},
url = {http://eudml.org/doc/236626},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Γέρου
TI - Σταδιακή εκμάθηση των μαθηματικών. Λύσεις προβλημάτων με τη βοήθεια σκαριφημάτων ορθογωνίων.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 294
EP - 298
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236626
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.