Τα Στοιχεία του Ευκλείδη και η μαθηματική εκπαίδευση, μια διαρκώς ανανεούμενη σχέση

Γεώργιος Δημάκος; Γεώργιος Μπαραλής; Ιωάννης Κεκές

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 375-389

How to cite

top

Γεώργιος Δημάκος, Γεώργιος Μπαραλής, and Ιωάννης Κεκές. "Τα Στοιχεία του Ευκλείδη και η μαθηματική εκπαίδευση, μια διαρκώς ανανεούμενη σχέση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 375-389. <http://eudml.org/doc/236627>.

@article{ΓεώργιοςΔημάκος2001,
author = {Γεώργιος Δημάκος, Γεώργιος Μπαραλής, Ιωάννης Κεκές},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {375-389},
title = {Τα Στοιχεία του Ευκλείδη και η μαθηματική εκπαίδευση, μια διαρκώς ανανεούμενη σχέση},
url = {http://eudml.org/doc/236627},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δημάκος
AU - Γεώργιος Μπαραλής
AU - Ιωάννης Κεκές
TI - Τα Στοιχεία του Ευκλείδη και η μαθηματική εκπαίδευση, μια διαρκώς ανανεούμενη σχέση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 375
EP - 389
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236627
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.