Η συνάρτηση και η διδακτική της

Δημήτρης Γαβαλάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 72-81

How to cite

top

Δημήτρης Γαβαλάς. "Η συνάρτηση και η διδακτική της." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 72-81. <http://eudml.org/doc/236628>.

@article{ΔημήτρηςΓαβαλάς2003,
author = {Δημήτρης Γαβαλάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {72-81},
title = {Η συνάρτηση και η διδακτική της},
url = {http://eudml.org/doc/236628},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Γαβαλάς
TI - Η συνάρτηση και η διδακτική της
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 72
EP - 81
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236628
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.