Η συμβολή των Αράβων στη διάσωση και διάδοση Ελληνικών μαθηματικών έργων.

Γεώργιος Μπαραλής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 390-405

How to cite

top

Γεώργιος Μπαραλής. "Η συμβολή των Αράβων στη διάσωση και διάδοση Ελληνικών μαθηματικών έργων.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 390-405. <http://eudml.org/doc/236630>.

@article{ΓεώργιοςΜπαραλής2002,
author = {Γεώργιος Μπαραλής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {390-405},
title = {Η συμβολή των Αράβων στη διάσωση και διάδοση Ελληνικών μαθηματικών έργων.},
url = {http://eudml.org/doc/236630},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Μπαραλής
TI - Η συμβολή των Αράβων στη διάσωση και διάδοση Ελληνικών μαθηματικών έργων.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 390
EP - 405
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236630
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.