Συγγραφή διδακτικών βιβλίων στα Μαθηματικά

Β. Οικονόμου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 158-167

How to cite

top

Β. Οικονόμου. "Συγγραφή διδακτικών βιβλίων στα Μαθηματικά." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 158-167. <http://eudml.org/doc/236631>.

@article{Β1986,
author = {Β. Οικονόμου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {158-167},
title = {Συγγραφή διδακτικών βιβλίων στα Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/236631},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Β. Οικονόμου
TI - Συγγραφή διδακτικών βιβλίων στα Μαθηματικά
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 158
EP - 167
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236631
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.