Αντιλήψεις των φοιτητών για την απόδειξη με Αντιθετοαντιστροφή

Φιλίππου Γεώργιος; Ανδρέας Στυλιανίδης; Γαβριήλ Στυλιανίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 660-660

How to cite

top

Φιλίππου Γεώργιος, Ανδρέας Στυλιανίδης, and Γαβριήλ Στυλιανίδης. "Αντιλήψεις των φοιτητών για την απόδειξη με Αντιθετοαντιστροφή." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 660-660. <http://eudml.org/doc/236635>.

@article{ΦιλίππουΓεώργιος2001,
author = {Φιλίππου Γεώργιος, Ανδρέας Στυλιανίδης, Γαβριήλ Στυλιανίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {660-660},
title = {Αντιλήψεις των φοιτητών για την απόδειξη με Αντιθετοαντιστροφή},
url = {http://eudml.org/doc/236635},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Φιλίππου Γεώργιος
AU - Ανδρέας Στυλιανίδης
AU - Γαβριήλ Στυλιανίδης
TI - Αντιλήψεις των φοιτητών για την απόδειξη με Αντιθετοαντιστροφή
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 660
EP - 660
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236635
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.