Τα μαθηματικά στις πρώτες τέσσερις τάξεις του γερμανικού και του ελληνικού σχολικού συστήματος

Γεώργιος Αφράτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 405-415

How to cite

top

Γεώργιος Αφράτης. "Τα μαθηματικά στις πρώτες τέσσερις τάξεις του γερμανικού και του ελληνικού σχολικού συστήματος." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 405-415. <http://eudml.org/doc/236638>.

@article{ΓεώργιοςΑφράτης2004,
author = {Γεώργιος Αφράτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {405-415},
title = {Τα μαθηματικά στις πρώτες τέσσερις τάξεις του γερμανικού και του ελληνικού σχολικού συστήματος},
url = {http://eudml.org/doc/236638},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Αφράτης
TI - Τα μαθηματικά στις πρώτες τέσσερις τάξεις του γερμανικού και του ελληνικού σχολικού συστήματος
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 405
EP - 415
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236638
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.