Η Εύρεση της Τετραγωνικής Ρίζας ενός αριθμού

Σοφοκλής Τασόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 661-664

How to cite

top

Σοφοκλής Τασόπουλος. "Η Εύρεση της Τετραγωνικής Ρίζας ενός αριθμού." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 661-664. <http://eudml.org/doc/236639>.

@article{ΣοφοκλήςΤασόπουλος2001,
author = {Σοφοκλής Τασόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {661-664},
title = {Η Εύρεση της Τετραγωνικής Ρίζας ενός αριθμού},
url = {http://eudml.org/doc/236639},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Σοφοκλής Τασόπουλος
TI - Η Εύρεση της Τετραγωνικής Ρίζας ενός αριθμού
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 661
EP - 664
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236639
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.