Η διδασκαλία της Αριθμητικής και ο Υπολογιστής τσέπης.

Α. Χαλάτσης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 409-415

How to cite

top

Α. Χαλάτσης. "Η διδασκαλία της Αριθμητικής και ο Υπολογιστής τσέπης.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 409-415. <http://eudml.org/doc/236642>.

@article{Α1994,
author = {Α. Χαλάτσης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {409-415},
title = {Η διδασκαλία της Αριθμητικής και ο Υπολογιστής τσέπης.},
url = {http://eudml.org/doc/236642},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Α. Χαλάτσης
TI - Η διδασκαλία της Αριθμητικής και ο Υπολογιστής τσέπης.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 409
EP - 415
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236642
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.