Οι γνώσεις των μαθητών του δημοτικού σε έννοιες της στατιστικής και η διαφοροποίηση τους μετά από διδακτική προσέγγιση μέσω δραστηριοτήτων

Ιωάννης Κυρίτσης; Θεόδωρος Χατζηπαντελής; Δημήτριος Γκίνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 198-211

How to cite

top

Ιωάννης Κυρίτσης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής, and Δημήτριος Γκίνης. "Οι γνώσεις των μαθητών του δημοτικού σε έννοιες της στατιστικής και η διαφοροποίηση τους μετά από διδακτική προσέγγιση μέσω δραστηριοτήτων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 198-211. <http://eudml.org/doc/236643>.

@article{ΙωάννηςΚυρίτσης2001,
author = {Ιωάννης Κυρίτσης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Δημήτριος Γκίνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {198-211},
title = {Οι γνώσεις των μαθητών του δημοτικού σε έννοιες της στατιστικής και η διαφοροποίηση τους μετά από διδακτική προσέγγιση μέσω δραστηριοτήτων},
url = {http://eudml.org/doc/236643},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Κυρίτσης
AU - Θεόδωρος Χατζηπαντελής
AU - Δημήτριος Γκίνης
TI - Οι γνώσεις των μαθητών του δημοτικού σε έννοιες της στατιστικής και η διαφοροποίηση τους μετά από διδακτική προσέγγιση μέσω δραστηριοτήτων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 198
EP - 211
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236643
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.