Η αξιοποίηση θεμάτων ανώτερων μαθηματικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση: Μια πρώτη προσέγγιση

Άντα Μπούφη; Θ. Βουγιουκλής; Χ. Σακονίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 179-191

How to cite

top

Άντα Μπούφη, Θ. Βουγιουκλής, and Χ. Σακονίδης. "Η αξιοποίηση θεμάτων ανώτερων μαθηματικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση: Μια πρώτη προσέγγιση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 179-191. <http://eudml.org/doc/236644>.

@article{ΆνταΜπούφη2004,
author = {Άντα Μπούφη, Θ. Βουγιουκλής, Χ. Σακονίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {179-191},
title = {Η αξιοποίηση θεμάτων ανώτερων μαθηματικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση: Μια πρώτη προσέγγιση},
url = {http://eudml.org/doc/236644},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Άντα Μπούφη
AU - Θ. Βουγιουκλής
AU - Χ. Σακονίδης
TI - Η αξιοποίηση θεμάτων ανώτερων μαθηματικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση: Μια πρώτη προσέγγιση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 179
EP - 191
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236644
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.