Χαιρετισμός του Προέδρου του Παραρτήματος Ν. Φθιώτιδας της Ε.Μ.Ε.

Παναγιώτης Στεφανής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 15-16

How to cite

top

Παναγιώτης Στεφανής. "Χαιρετισμός του Προέδρου του Παραρτήματος Ν. Φθιώτιδας της Ε.Μ.Ε.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 15-16. <http://eudml.org/doc/236645>.

@article{ΠαναγιώτηςΣτεφανής2005,
author = {Παναγιώτης Στεφανής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {15-16},
title = {Χαιρετισμός του Προέδρου του Παραρτήματος Ν. Φθιώτιδας της Ε.Μ.Ε.},
url = {http://eudml.org/doc/236645},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Στεφανής
TI - Χαιρετισμός του Προέδρου του Παραρτήματος Ν. Φθιώτιδας της Ε.Μ.Ε.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 15
EP - 16
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236645
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.