Συμβολή στη μελέτη τον μη γραμμικών διακριτών συστημάτων

Λάππας Διονύσιος; Στέλιος Κώτσιος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 569-578

How to cite

top

Λάππας Διονύσιος, and Στέλιος Κώτσιος. "Συμβολή στη μελέτη τον μη γραμμικών διακριτών συστημάτων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 569-578. <http://eudml.org/doc/236647>.

@article{ΛάππαςΔιονύσιος2000,
author = {Λάππας Διονύσιος, Στέλιος Κώτσιος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {569-578},
title = {Συμβολή στη μελέτη τον μη γραμμικών διακριτών συστημάτων},
url = {http://eudml.org/doc/236647},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Λάππας Διονύσιος
AU - Στέλιος Κώτσιος
TI - Συμβολή στη μελέτη τον μη γραμμικών διακριτών συστημάτων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 569
EP - 578
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236647
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.