Η τεκμηρίωση του ορισμού της σύγκλισης ακολουθίας πραγματικών με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και αντιπαραδείγματα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 212-217

How to cite

top

"Η τεκμηρίωση του ορισμού της σύγκλισης ακολουθίας πραγματικών με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και αντιπαραδείγματα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 212-217. <http://eudml.org/doc/236648>.

@article{Unknown2004,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {212-217},
title = {Η τεκμηρίωση του ορισμού της σύγκλισης ακολουθίας πραγματικών με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και αντιπαραδείγματα},
url = {http://eudml.org/doc/236648},
year = {2004},
}

TY - JOUR
TI - Η τεκμηρίωση του ορισμού της σύγκλισης ακολουθίας πραγματικών με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και αντιπαραδείγματα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 212
EP - 217
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236648
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.