Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθηματικά.

Α. Τριανταφύλλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 339-355

How to cite

top

Α. Τριανταφύλλου. "Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθηματικά.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 339-355. <http://eudml.org/doc/236649>.

@article{Α1983,
author = {Α. Τριανταφύλλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {339-355},
title = {Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθηματικά.},
url = {http://eudml.org/doc/236649},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Α. Τριανταφύλλου
TI - Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθηματικά.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 339
EP - 355
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236649
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.