Η κατανόηση των ποσοστών από τους μαθητές της Α΄ Τάξης του Τεχνικού Λυκείου

Ιωάννης Β. Ζάχος; Νίκος Σκέντερης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 87-104

How to cite

top

Ιωάννης Β. Ζάχος, and Νίκος Σκέντερης. "Η κατανόηση των ποσοστών από τους μαθητές της Α΄ Τάξης του Τεχνικού Λυκείου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 87-104. <http://eudml.org/doc/236650>.

@article{ΙωάννηςΒ1998,
author = {Ιωάννης Β. Ζάχος, Νίκος Σκέντερης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {87-104},
title = {Η κατανόηση των ποσοστών από τους μαθητές της Α΄ Τάξης του Τεχνικού Λυκείου},
url = {http://eudml.org/doc/236650},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Β. Ζάχος
AU - Νίκος Σκέντερης
TI - Η κατανόηση των ποσοστών από τους μαθητές της Α΄ Τάξης του Τεχνικού Λυκείου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 87
EP - 104
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236650
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.