Η δυναμική της Στατιστικής Μεθοδολογίας στη Διδακτική Διαδικασία

Αθηνά Πέτρου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 653-657

How to cite

top

Αθηνά Πέτρου. "Η δυναμική της Στατιστικής Μεθοδολογίας στη Διδακτική Διαδικασία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 653-657. <http://eudml.org/doc/236651>.

@article{ΑθηνάΠέτρου2001,
author = {Αθηνά Πέτρου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {653-657},
title = {Η δυναμική της Στατιστικής Μεθοδολογίας στη Διδακτική Διαδικασία},
url = {http://eudml.org/doc/236651},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Αθηνά Πέτρου
TI - Η δυναμική της Στατιστικής Μεθοδολογίας στη Διδακτική Διαδικασία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 653
EP - 657
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236651
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.