Διαθεματική προσέγγιση Μαθηματικών και Τεχνολογίας στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόμων Δράσεων του Γυμνασίου

Ιωάννης Καραγιάννης; Ευστάθιος Στέφος; Χαράλαμπος Συντυχάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 411-420

How to cite

top

Ιωάννης Καραγιάννης, Ευστάθιος Στέφος, and Χαράλαμπος Συντυχάκης. "Διαθεματική προσέγγιση Μαθηματικών και Τεχνολογίας στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόμων Δράσεων του Γυμνασίου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 411-420. <http://eudml.org/doc/236652>.

@article{ΙωάννηςΚαραγιάννης2003,
author = {Ιωάννης Καραγιάννης, Ευστάθιος Στέφος, Χαράλαμπος Συντυχάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {411-420},
title = {Διαθεματική προσέγγιση Μαθηματικών και Τεχνολογίας στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόμων Δράσεων του Γυμνασίου},
url = {http://eudml.org/doc/236652},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Καραγιάννης
AU - Ευστάθιος Στέφος
AU - Χαράλαμπος Συντυχάκης
TI - Διαθεματική προσέγγιση Μαθηματικών και Τεχνολογίας στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόμων Δράσεων του Γυμνασίου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 411
EP - 420
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236652
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.