Το βιβλίο λύσεων των μαθηματικών και η συμβολή του στο μαθηματικό αναλφαβητισμό: Μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση

Αναστάσιος Μπαρκάτσας; Κατερίνα Κασιμάτη; Μαρία Χιονίδου-Μοσκοφόγλου; Βασίλης Γιαλαμάς; Ιωάννης Τυρλής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 64-73

How to cite

top

Αναστάσιος Μπαρκάτσας, et al. "Το βιβλίο λύσεων των μαθηματικών και η συμβολή του στο μαθηματικό αναλφαβητισμό: Μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 64-73. <http://eudml.org/doc/236653>.

@article{ΑναστάσιοςΜπαρκάτσας2001,
author = {Αναστάσιος Μπαρκάτσας, Κατερίνα Κασιμάτη, Μαρία Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Βασίλης Γιαλαμάς, Ιωάννης Τυρλής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {64-73},
title = {Το βιβλίο λύσεων των μαθηματικών και η συμβολή του στο μαθηματικό αναλφαβητισμό: Μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση},
url = {http://eudml.org/doc/236653},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Μπαρκάτσας
AU - Κατερίνα Κασιμάτη
AU - Μαρία Χιονίδου-Μοσκοφόγλου
AU - Βασίλης Γιαλαμάς
AU - Ιωάννης Τυρλής
TI - Το βιβλίο λύσεων των μαθηματικών και η συμβολή του στο μαθηματικό αναλφαβητισμό: Μια πρώτη ερευνητική προσέγγιση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 64
EP - 73
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236653
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.