Ιστορία, επιστημονολογία και διδασκαλία των Μαθηματικών: Μία εναλλακτική προσέγγιση του νοήματος των Μαθηματικών

Μαριάννα Τζεκάκη; Καλδρυμίδου Μαρία

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 409-416

How to cite

top

Μαριάννα Τζεκάκη, and Καλδρυμίδου Μαρία. "Ιστορία, επιστημονολογία και διδασκαλία των Μαθηματικών: Μία εναλλακτική προσέγγιση του νοήματος των Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 409-416. <http://eudml.org/doc/236655>.

@article{ΜαριάνναΤζεκάκη1995,
author = {Μαριάννα Τζεκάκη, Καλδρυμίδου Μαρία},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {409-416},
title = {Ιστορία, επιστημονολογία και διδασκαλία των Μαθηματικών: Μία εναλλακτική προσέγγιση του νοήματος των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236655},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Μαριάννα Τζεκάκη
AU - Καλδρυμίδου Μαρία
TI - Ιστορία, επιστημονολογία και διδασκαλία των Μαθηματικών: Μία εναλλακτική προσέγγιση του νοήματος των Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 409
EP - 416
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236655
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.