Δυσκολεύονται οι μαθητές στα μαθηματικά; Τι δείχνουν οι γραπτές επιδόσεις τους στις γενικές εξετάσεις

Ιωάννης Απλακίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 264-276

How to cite

top

Ιωάννης Απλακίδης. "Δυσκολεύονται οι μαθητές στα μαθηματικά; Τι δείχνουν οι γραπτές επιδόσεις τους στις γενικές εξετάσεις." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 264-276. <http://eudml.org/doc/236656>.

@article{ΙωάννηςΑπλακίδης2005,
author = {Ιωάννης Απλακίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {264-276},
title = {Δυσκολεύονται οι μαθητές στα μαθηματικά; Τι δείχνουν οι γραπτές επιδόσεις τους στις γενικές εξετάσεις},
url = {http://eudml.org/doc/236656},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Απλακίδης
TI - Δυσκολεύονται οι μαθητές στα μαθηματικά; Τι δείχνουν οι γραπτές επιδόσεις τους στις γενικές εξετάσεις
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 264
EP - 276
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236656
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.