Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου

Παναγόπουλος Γιάννης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 38-44

How to cite

top

Παναγόπουλος Γιάννης. "Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 38-44. <http://eudml.org/doc/236658>.

@article{ΠαναγόπουλοςΓιάννης2004,
author = {Παναγόπουλος Γιάννης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {38-44},
title = {Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου},
url = {http://eudml.org/doc/236658},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Παναγόπουλος Γιάννης
TI - Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 38
EP - 44
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236658
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.