Η «Λογική» των λογικών κυκλωμάτων

Ν. Αλεξανδρής; Α. Κωστάκος; Λ. Στεργιοπούλου - Καλαντζή

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 318-336

How to cite

top

Ν. Αλεξανδρής, Α. Κωστάκος, and Λ. Στεργιοπούλου - Καλαντζή. "Η «Λογική» των λογικών κυκλωμάτων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 318-336. <http://eudml.org/doc/236659>.

@article{Ν1993,
author = {Ν. Αλεξανδρής, Α. Κωστάκος, Λ. Στεργιοπούλου - Καλαντζή},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {318-336},
title = {Η «Λογική» των λογικών κυκλωμάτων},
url = {http://eudml.org/doc/236659},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Αλεξανδρής
AU - Α. Κωστάκος
AU - Λ. Στεργιοπούλου - Καλαντζή
TI - Η «Λογική» των λογικών κυκλωμάτων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 318
EP - 336
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236659
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.