Τεχνικές σημείων επαναφοράς σε κατανεμημένα και παράλληλα συστήματα υπολογιστών

Σταύρος Κολοπάστας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 492-503

How to cite

top

Σταύρος Κολοπάστας. "Τεχνικές σημείων επαναφοράς σε κατανεμημένα και παράλληλα συστήματα υπολογιστών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 492-503. <http://eudml.org/doc/236662>.

@article{ΣταύροςΚολοπάστας2005,
author = {Σταύρος Κολοπάστας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {492-503},
title = {Τεχνικές σημείων επαναφοράς σε κατανεμημένα και παράλληλα συστήματα υπολογιστών},
url = {http://eudml.org/doc/236662},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Σταύρος Κολοπάστας
TI - Τεχνικές σημείων επαναφοράς σε κατανεμημένα και παράλληλα συστήματα υπολογιστών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 492
EP - 503
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236662
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.