Παρουσίαση των κωνικών τόμων σε φύλλα εργασίας.

Αναστάσιος Μπακάλης; Κωνσταντίνος Στέφος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 161-175

How to cite

top

Αναστάσιος Μπακάλης, and Κωνσταντίνος Στέφος. "Παρουσίαση των κωνικών τόμων σε φύλλα εργασίας.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 161-175. <http://eudml.org/doc/236663>.

@article{ΑναστάσιοςΜπακάλης1993,
author = {Αναστάσιος Μπακάλης, Κωνσταντίνος Στέφος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {161-175},
title = {Παρουσίαση των κωνικών τόμων σε φύλλα εργασίας.},
url = {http://eudml.org/doc/236663},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Μπακάλης
AU - Κωνσταντίνος Στέφος
TI - Παρουσίαση των κωνικών τόμων σε φύλλα εργασίας.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 161
EP - 175
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236663
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.