Νέες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευση τους - ιδιαιτερότητες στην επιμόρφωση Μαθηματικών.

Δ. Καραγεώργος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1989)

 • Issue: 6, page 62-68

How to cite

top

Δ. Καραγεώργος. "Νέες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευση τους - ιδιαιτερότητες στην επιμόρφωση Μαθηματικών.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1989): 62-68. <http://eudml.org/doc/236664>.

@article{Δ1989,
author = {Δ. Καραγεώργος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {6},
pages = {62-68},
title = {Νέες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευση τους - ιδιαιτερότητες στην επιμόρφωση Μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/236664},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Καραγεώργος
TI - Νέες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευση τους - ιδιαιτερότητες στην επιμόρφωση Μαθηματικών.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1989
IS - 6
SP - 62
EP - 68
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236664
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.