Οι μαθηματικές γνώσεις των Τελειόφοιτων του Γυμνασίου

Γ. Φιλίππου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990)

 • Issue: 7, page 81-98

How to cite

top

Γ. Φιλίππου. "Οι μαθηματικές γνώσεις των Τελειόφοιτων του Γυμνασίου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990): 81-98. <http://eudml.org/doc/236667>.

@article{Γ1990,
author = {Γ. Φιλίππου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {7},
pages = {81-98},
title = {Οι μαθηματικές γνώσεις των Τελειόφοιτων του Γυμνασίου},
url = {http://eudml.org/doc/236667},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Φιλίππου
TI - Οι μαθηματικές γνώσεις των Τελειόφοιτων του Γυμνασίου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1990
IS - 7
SP - 81
EP - 98
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236667
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.