Αναλογική σκέψη και. Μαθηματικά

Δημήτριος Γαβαλάς; Μαρία Γυφτογιάννη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 504-513

How to cite

top

Δημήτριος Γαβαλάς, and Μαρία Γυφτογιάννη. "Αναλογική σκέψη και. Μαθηματικά." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 504-513. <http://eudml.org/doc/236669>.

@article{ΔημήτριοςΓαβαλάς2001,
author = {Δημήτριος Γαβαλάς, Μαρία Γυφτογιάννη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {504-513},
title = {Αναλογική σκέψη και. Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/236669},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Γαβαλάς
AU - Μαρία Γυφτογιάννη
TI - Αναλογική σκέψη και. Μαθηματικά
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 504
EP - 513
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236669
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.